Правилник за вътрешния ред на къмпинг Гардения

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА КЪМПИНГ
„ГАРДЕНИЯ“
1. Когато и да бъдат използвани в този Правилник за вътрешния ред, следните термини ще имат следното значение , освен ако контекстът изисква друго:
Наемател е всяко лице, което на основание сключен договор има правно основание да се намира в рамките  на Къмпинг „Гардения“.
Посетител/ Гост е всяко лице, което не е обитател на Къмпинг „Гардения“, когато се намира на негова     територия.
2. Подготовката на терените за разполагане на каравани, кемпери и сглобяеми бунгала с лека конструкция  и изпълнението на СМР се извършва само от и е ангажимент на служителите на Къмпинга  като се осъществява до началото на всеки активен летен сезон. В  активния летен сезон допълнителни дейности, свързани със заравняването на терена и извършване на СМР не се допускат. Изключения от тези ограничения може да се допусне по преценка на Управителя на Къмпинга, само ако е неотложно наложително.
3. За гости, посетители и наематели на Къмпинга ще се считат единствено лицата, регистрирани по  надлежния ред на рецепцията на Къмпинга. Всички останали лица ще се считат за нарушители на вътрешния ред. Отговорност за регистрация на гостите и посетителите, носи лицето, в чиито каравана или бунгало, ще отседн е гостът или посетителят. При неспазване на настоящата разпоредба Наемателят, който наруши същата дължи глоба/имуществена санкция в размер на 100 ( сто ) лева за всяко нарушение за срока на сключения Договор за наем.
4. Отговорност за констатирано нарушение н оси лицето, регистрирано в парцела, където е установено  нарушението.
5. Ръководството на „Кемп Гардения“ ЕООД има правото да извършва проверки по всяко време, чрез  служителите си, в това число и чрез съдействието на органите на МВР, на законното пребиваване на гостите, посетителите и наемателите на територията на
Къмпинга.
6. При извършване на проверка гостът, посетителят или наемателят е длъжен да предостави на  проверяващия представител на „Кемп Гардения“ ЕООД легитимацията си за престоя, издадена от рецепцията при настаняване.
7. В Къмпинг „Гардения“ не се допуска поставянето или  монтирането от гостите, посетителите или наемателите на собствени шатри,  навеси и други подобни временни конструкции.
8. Правила за ползване на парцел:
• Каравани, кемпери и сглобяеми бунгала с лека конструкция:
Разполагането на каравана, кемпер или сглобяемо бунгало с допълнителни слънцезащитни и други  съоръжения трябва да се извършва на отстояние не по -малко от 1 /един/ метър от границата на парцела. Забранено е преотдаването на нае тия парцел, както и извършването на размяна на каравани и кемпери в един и същ парцел през активния летен сезон;
• разполагането на палатки в Къмпинг „Гардения“ е недопустимо.
9. Забранено е разполагането на конструкции и други лични вещи извън обозначенията на очертанията на  наетия парцел. Къмпинг „Гардения“ запазва правото си за принудително изместване или премахване на такива предмети и обекти за сметка на лицето, на чието име е извършена регистрацията на парцела.
10. Ограждания на ползваната площ не се допускат.
11. Забранена е всякакъв вид дейност, която нарушава съществуващия вид на терена, като например, но не  само: копаене на дупки, заравняване, терасиране, насипване, бетониране и други.
12. Забранено е да се заема парцел в Къмпинга извън площта, която е посочена от служителите съгласно  сключения договор за наем.
13. Наемателите от един парцел имат право на безплатен паркинг за 2 (два) броя МПС, за което получават пропуск на рецепция. Паркингът включва възможността за паркиране  на две превозни средства на определените за това места извън мястото за поставяне на
каравани, кемпери и сглобяеми бунгала. Паркирането на превозни средства в Къмпинга извън обозначените  за това места е забранено. През периода на пребиваване с разрешението на Управителя на Къмпинга превозно средство, за което е получен пропуск, може да бъде заменяно с друго, но броят за един парцел остава винаги един и същ – два броя МПС.
14. Абсолютно е забранено паркирането на превозни сред ства между парцелите, върху търговските площи, зелените зони, алеите и общите части и на места, различни от указаните за паркиране. На нарушителите Управителят на Къмпинга има право да отнеме предоставения пропуск.
15. Наемателите паркират превозните си средс тва, за които са получили пропуск, само на указаните за  това места и по начин да не затрудняват движението в Къмпинга или пречат на други гости, посетители и наематели.                                                                                                                                                          16.Ограничението на скоростта в пределите на Къмпинга е 10 кмч. Придвижването в района на Къмпинга с МПС следва да се извършва със скорост не по -висока от 20 км/ч. На нарушителите Управителят на Къмпинга има право да отнеме предоставения
пропуск.
17. На територията на Къмпинга е забранено използването на клаксон и създаването на шум от всякакъв  вид моторни превозни средства.
18. Забранено е управлението на АТВ -та, кросови мотори и мотоциклети на територията на Къмпинга, освен при пристигане и заминаване.
19. На територията на Къмпинг „Гардения“ е забранено ремонтирането на всякакъв вид моторни превозни  средства, както и моторни плавателни съдове.
20. Забранено е използването на шампоани, душ -гелове, сапуни и други хигиенни материали и препарати извън общите и индивидуалните санитарни възли  и умивалници, свързани с канализационната система на къмпинга, с ц ел недопускане на
замърсяване на околната среда.
21. Забранено е поставянето на еко -тоалетни в парцелите и в близост до караваните и кемперите.
22. В района на Къмпинга е забранено използването на питейна вода за миенето на автомобили, каравани,  кемпери, пълнене на надуваеми басейни, охлаждане на храни и напитки, поливни цели и др.
23. Забранено е миенето на автомобили, каравани или кемпери на територията на Къмпинга.
24. Забранено е изпускането на обратни води от каравани/кемпери, както и изхвърлянето на хранителни останки на територията на Къмпинга извън поставените  кофи за смет и за отпадъци, като в допълнение е забранено изхвърлянето на отпадни води и химически тоалетни извън специалното изградено за това място.
25. Домашни любимци на територията на Къмпинга се допускат, след представяне на валиден ветеринарен паспорт с всички имунизации и само при условие, че собственикът им се грижи да не нарушават спокойствието на останалите гости, посетители и наематели на Къмпинга. Забранено е свободното им отглеждане на територията на Къмпинг „Гардения“. Домашните любимци – кучета трябва да се разхождат на повод, а при едрите породи е задължително използването на намордник.
Собствениците на домашни любимци носят лична отговорност за незабавното почистване на  екскременти от техн ите домашни любимци, и всички щети причинени на трети лица. Забранено е къпането на домашни любимци в общите санитарни помещения и умивалници. При причиняване на неудобство на останалите гости, посетители и наематели от домашни любимци, Управителят на Къмп инг „Гардения“, може да откаже тяхното допускане на територията на Къмпинга по собствено усмотрение. Неспазването на тези условия е основание за прекратяване на сключен договор или направена резервация.
26. Когато използвате нашите контакти за ток за захранване на каравана или кемпер, моля уверете се, че  Вашият контакт, кабел, електрическа инсталация и уреди са изрядни.
Всички гости, посетители и наематели с каравани и кемпери са длъжни да използват изправни, заземени и  занулени електрически уреди и свързващи кабели, за които носят лична отговорност. Забранено е включването към нашата мрежа на дефектни или
неизправни уреди.
27. Всички уреди, използвани от гостите, посетителите и наемателите на територията на Къмпинга,  трябва да бъдат изправни.
28. При използването на уреди на газ, маркучите за пренос на газ трябва да бъдат в годен срок на  експлоатация в съответствие с датата, посочена от производителя , което се удостоверя със съответните документи от наемателя, посетителя, госта при регистрирането му на територията на Къмпинга.
29. Всички газови бутилки трябва да бъдат пълнени само на оторизирани пунктове за пълнене на  туристически газови бутилки, което да може да бъде удостоверено със съответния документ.
30. Забранено е оставянето на всякакъв вид електрическо оборудване и водоподаване, включено без  надзор за повече от 12 часа. В тези случаи Къмпинг „Гардения“ ще преустановява принудително електрическото захранване и водоподаването, същото ще бъде възстановено след заплащане на глоба/имуществена санкция в размер на 200 (двеста )лева за всяко нарушение за срока на сключения Договор за наем . При повече от две нарушения Къмпинг „Гардения“ има право да прекрати Договора за наем както не дължи  възстановяване на каквато и да е част от платената наема цена.
31. Забранено е оставян ето на всякакъв вид газово оборудване или друг вид оборудване на твърдо или  течно гориво работещо, без присъствието на пълнолетен.
32. Всеки, който използва електрически уреди, газово оборудване или друг вид оборудване на твърдо или  течно гориво, трябва да р азполага с надлежно заверен и изправен пожарогасител в непосредствена близост.
33. Забранено е паленето на открит огън в района на Къмпинга извън обозначените за това места.  Допуска се ползването на  барбекюта, скари на дървени въглища, без това да създава заплаха за живота и задравето на останалите гости, посетители и наематели на Къмпинга, но само при спазване условията по т.32.
34. Шумът, генериран от нашите гости, посетители и наематели, трябва да е в рамките на нормалното по всяко време на денонощието с оглед опазване спокойствието и осигуряване нормалния   отдих на останалите гости, посе тители и наематели. Часовете от 13:00 часа до 17:00 часа и от 22:00 часа до 10:00 часа са определени за часове за почивка на територията  на Къмпинга. Вдигането на шум и озвучаването от телевизори, уредби и други стриктно трябва да бъде сведен до минимум. Нашите критерии за определяне нивото на шум са, че ако Вашият съсед по каравана или кемпер чува това, което слушате или правите, то тогава шумът е прекалено висок.
35. Стриктно не се допускат и толерират групи (от всякакъв размер), идващи с нагласата да вдигат шум,  да организират шумни партита в къмпинг – зоните или да нарушават по какъвто и да е начин установените правила.
36. Забранено е използването на режещи инструменти и извършването на всякакъв вид СМР по време на  активния летен сезон.
37. Забранено е внасянет о и използването на всякакъв вид пиротехнически средства и китайски фенери с  открит огън на територията на Къмпинг „Гардения“. При неспазване на това правило, гостите, посетителите и наемателите няма да бъдат допускани до  територията на Къмпинга, респективно ще бъдат отстранени от него.
38. Забранено е използването на дронове и всякакъв вид летателна техника над територията на  Къмпинг „Гардения“.
39. Забранено е чупенето и увреждането на собствеността на Къмпинга включително бани, тоалетни,  мивки, изводи за вода и ток. Гости, посетители и наематели, увреждащи собствеността на Къмпинга заплащат нанесените щети незабавно при констатирането им, ведно с разходите за труда за поправянето/отстраняването им.
40. На територията на Къмпинга е забранено разлепянето на всякакв и рекламни и агитационни  материали.